นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


           ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำไว้ทำการเกษตรที่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว จำนวน 2 แห่งคือ 1.งานขุดลอกหนองขอน บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ความจุ 392,000 ลบ.ม ราคาค่าก่อสร้าง 13,850,000 บาท 2.งานขุดลอกหนองโง้งน้อย บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ความจุ 405,000 ลบ.ม ราคาค่าก่อสร้าง 10,928,000 บาท โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมตรวจติตามงานในครั้งนี้ดัวย
     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
          ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *