นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


         เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ หลักสูตร ตามความต้องการของชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร หลักสูตร ตามความต้องการของชุมชน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1- 29 เมษายน พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมฯ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ตลอดจนการแก้ปัญหาและบรรเทาภัยแล้ง รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการจัดทำธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินน่าน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายชยุต ราชาตัน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเกษตรกรจำนวน 50 คน
               ต่อจากนั้นเวลา 17.00 น. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ปี 2556 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ของนายสัมพันธ์ ณ น่าน บ้านนาท่อเด่นหมู่ 4 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน โดยกล่าวชื่นชมหมอดินอาสาที่มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกร ใส่ปุ๋ยในช่วงที่เหมาะสมตามความต้องการพืช รวมทั้งภูมิปัญญาด้านการทำปุ๋ยหมักและใช้ พด. 3 ในการลดเชื้อสาเหตุโรครากเน่า ซึ่งได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน พร้อมทั้งให้นักวิชาการมาร่วมเก็บข้อมูล ปรึกษาปัญหาผืนดินพื้นที่จังหวัดน่าน
รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
              กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *