นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองด้านวิชาการ


          ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.45 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และคณะกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมรับนโยบายจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปี 2559 และแนวทางการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรระดับโลก ซึ่งต้องคำนึงถึงการกำหนดมาตรฐานจนถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การขอความร่วมมือพร้อมการให้ความรู้ การปราบปราม ผู้ที่ลักลอบกระทำผิด โดยมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจผลผลิตที่ออกจากสวน จัดชุดตรวจคุณภาพผลไม้ตามแหล่งขายผลไม้ แผงลอย ร้านค้า ตลอดจนล้งผลไม้ อย่างสม่ำเสมอ คำนึงถึงผลผลิตสินค้าและคุณภาพสินค้าที่จะต้องก้าวหน้ากว่าประเทศคู่แข่ง และต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด ทำการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ควบคุม อุปสงค์(demand) และอุปทาน (supply) ให้สมดุลกัน รวมทั้งต้องพัฒนาการแปรรูปสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่ทันสมัยตามทันกระแสโลก โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เวลาต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการผลไม้จังหวัดจันทบุรี ณ ตลาดส่งออกทุเรียน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อดูงานตลาดส่งออกทุเรียน (ล้งคุณอี๊ด : นายประจวบ ลือวิโรจน์) ดูการคัดแยกและจัดการผลผลิตทุเรียนเพื่อส่งออก ดูการตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพของชุดเฉพาะกิจป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ จากนั้นเดินทางไปสวนทุเรียน คุณอุดม วรัญญูรัญฐ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อดูกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการบริหารการจัดการน้ำภายในสวน
รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติกา
              กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติกา
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *