นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร


ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน หัวหน้างานวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมทั้งมอบหมายให้ติดตามและต่อยอดงานส่งเสริมการปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างเพื่อให้การใช้ที่ดินของเกษตรกรเกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป
รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
              กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :      สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *