กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร


กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ดำเนินงานโดย : สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม         สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม โดยนางสุรินทร์ บุญทองดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า นักวิชาการเกษตร หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 ได้ดำเนินกิจกรรม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โดย ส.ส.ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ เป็นประธานเปิดงาน

no images were found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *