เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ


วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และคณะนักวิชาการเกษตร ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมใน การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและ Kick off การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *