เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)


วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดย Dr. Yuji Nino ผู้ประสานงานของ FAO เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินทราบหลักการในการจัดทำการประกันคุณภาพของผลวิเคราะห์ดิน และเทคนิคของมาตรฐานการวิเคราะห์ดินที่เป็นสากล ให้เป็นองค์ความรู้ด้านมูลเหตุความผิดพลาดของการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน และเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ในส่วนกลางและภูมิภาค กรมพัฒนาที่ดิน ทางด้านการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลจาการนำเทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Chjristian Hartmann ผู้เชี่ยวชาญจาก IRD เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจาก สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินทางเคมี และมีความสามารถในการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เวียตนาม และอินโดนีเซีย ฯลฯ) ผู้สังเกตุการณ์ จำนวนรวม ทั้งสิ้น 30 ราย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดินกลุ่มวิทยบริการ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *