โครงสร้างส่วนวิทยบริการ


    หน้าที่ของส่วนวิทยบริการ 
  • วิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช วัสดุ สารปรับปรุงบำรุงดิน และวเคราะห์ดินเคลื่อนที่
  • แปลข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเอกชนและ หน่วยงานต่างๆ
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4380
  • Email : osd_3@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *