งานวันดินโลก


สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการลดต้นการผลิตของเกษตรกร  โดยนำเสนอชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินที่มีปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงดินโดยวิธีต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *