โครงสร้างในส่วนมาตรฐานฯ


    หน้าที่ของส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 
  • ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน
  • พัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดิน
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
  • จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยการวิเคราะห์ดิน
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4179
  • Email : osd_9@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *