การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงพิบัติภัยดินถล่มที่มีต่อสมบัติทางกายภาพดินวัตถุต้นกําเนิดดิน และปริมาณฝน

นายประมวลพงษ์ สนิธุเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ สํานักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน บทคัดย่อ จากการศึกษาหน้าตัดดินบนพื้นที่สูง ที่บ้านน้ําต๊ะ ตําบลน้ํามูล อําเภอทาปลา และบ้านผามุบ ตําบลแม พูน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บ้านทาพล อําเภอเมือง และบ้านน้ําก่อใหญ ตําบลน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายและทับถมของดินโดยใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณ 137Cs ที่สะสมในชั้นหน้าตัดดิน (Cs-Inventory) บนพื้นที่สูง

Read more

สมบัติทางกายภาพของดินในประเทศไทย

จากการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งรวบรวมในช่วงปี 2547-2551 ได้จำนวนประมาณ 7,929 ตัวอย่าง

Read more

วัสดุอ้างอิงและแผนภูมิควบคุม

ห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องผลิตข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นที่ ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

Read more

รอยพิมพ์ประจุ : กรณีศึกษาดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดในจังหวัดขอนแก่น

ดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดที่ศึกษานี้มีสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการดังนี้ มีอนุภาคทราย 58.3 % ทรายแป้ง 33.9 % ดินเหนียว 7.8 % pH 4.7 และอินทรียวัตถุ 0.72 %

Read more

การทดลองทำให้น้ำที่ถูกบำบัดทิ้งสะอาดจากพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส

ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตรมีจำนวนมากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงพื้นที่และนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ จึงมีความจำเป็น ในบริเวณพื้นที่พรุ

Read more

เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินโดยวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนามและวิธีของห้องปฏิบัติการ

การศึกษาความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินที่มีเนื้อดินเหนียวโดยวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนามและวิธีของห้องปฏิบัติการจำนวน 5 ชุดดิน

Read more