ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผัก และไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผัก และไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ โดย นายชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุขmนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Read more

สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น

สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น โดย นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Read more

การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน

การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

Read more

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ โดย นางจิราพร สวยสม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Read more

การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์

การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์ โดย นางสาวชนิดา เกิดชนะ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Read more

การประเมินความต้องการปูนของดินเปรี้ยวจัด โดยใช้ค่าอลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้

วิธีการประเมินปริมาณปูนที่ใช้ในการปรับปรุงดิน โดยใช้ค่าจากผลการวิเคราะห์ดินจากวิธีเดิมที่ใช้อยู่

Read more