แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต12

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต12 ข้อมูลประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ยะลา และสงขลา

Read more

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายและทับถมของดินโดยใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณ 137Cs ที่สะสมในชั้นหน้าตัดดิน (Cs-Inventory) บนพื้นที่สูง

Read more

สมบัติทางกายภาพของดินในประเทศไทย

จากการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งรวบรวมในช่วงปี 2547-2551 ได้จำนวนประมาณ 7,929 ตัวอย่าง

Read more

วัสดุอ้างอิงและแผนภูมิควบคุม

ห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องผลิตข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นที่ ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

Read more