แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต10

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต10 ข้อมูลประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี,สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

Read more

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต11

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต11 ข้อมูลประกอบด้วย จังหวัดชุมพร, กระบี่, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และสุราษฎร์ธานี

Read more

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต12

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต12 ข้อมูลประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ยะลา และสงขลา

Read more

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายและทับถมของดินโดยใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณ 137Cs ที่สะสมในชั้นหน้าตัดดิน (Cs-Inventory) บนพื้นที่สูง

Read more

สมบัติทางกายภาพของดินในประเทศไทย

จากการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งรวบรวมในช่วงปี 2547-2551 ได้จำนวนประมาณ 7,929 ตัวอย่าง

Read more

วัสดุอ้างอิงและแผนภูมิควบคุม

ห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องผลิตข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นที่ ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

Read more