เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงพิบัติภัยดินถล่มที่มีต่อสมบัติทางกายภาพดินวัตถุต้นกําเนิดดิน และปริมาณฝน

นายประมวลพงษ์ สนิธุเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ สํานักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน บทคัดย่อ จากการศึกษาหน้าตัดดินบนพื้นที่สูง ที่บ้านน้ําต๊ะ ตําบลน้ํามูล อําเภอทาปลา และบ้านผามุบ ตําบลแม พูน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บ้านทาพล อําเภอเมือง และบ้านน้ําก่อใหญ ตําบลน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 5.45 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงาน”เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ: Run for Soils, Run

Read more

การประชุมวิธีวิเคราะห์ดิน โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ จุด

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์และการคำนวณผลของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์ เช่ีน ปลา, สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+น้ำ, สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+สารเร่ง พ.ด.1+น้ำ

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ เช่น กากปุ๋ยชีวภาพ,ไม่บอกส่วนผสม, ผสมดินอัดเม็ด

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ขุยมะพร้าว,ขี้เลื่อย, ละอองข้าว, เมล็ดปาล์ม

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น มูลสุกร, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว

Read more