ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น มูลสุกร, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว, มูลค้างคาว

Read more

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต2

แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต2 จังหวัดชลบุร๊,ระยอง,ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา และเขต 1 จังหวัด ชัยนาท,ลพบุรี,นครนายก และนครปฐม

Read more

รอยพิมพ์ประจุ : กรณีศึกษาดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดในจังหวัดขอนแก่น

ดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดที่ศึกษานี้มีสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการดังนี้ มีอนุภาคทราย 58.3 % ทรายแป้ง 33.9 % ดินเหนียว 7.8 % pH 4.7 และอินทรียวัตถุ 0.72 %

Read more

การทดลองทำให้น้ำที่ถูกบำบัดทิ้งสะอาดจากพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส

ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตรมีจำนวนมากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงพื้นที่และนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ จึงมีความจำเป็น ในบริเวณพื้นที่พรุ

Read more