เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงพิบัติภัยดินถล่มที่มีต่อสมบัติทางกายภาพดินวัตถุต้นกําเนิดดิน และปริมาณฝน

นายประมวลพงษ์ สนิธุเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ สํานักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน บทคัดย่อ จากการศึกษาหน้าตัดดินบนพื้นที่สูง ที่บ้านน้ําต๊ะ ตําบลน้ํามูล อําเภอทาปลา และบ้านผามุบ ตําบลแม พูน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บ้านทาพล อําเภอเมือง และบ้านน้ําก่อใหญ ตําบลน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 5.45 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงาน”เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ: Run for Soils, Run

Read more

การประชุมวิธีวิเคราะห์ดิน โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ จุด

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์และการคำนวณผลของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์ เช่ีน ปลา, สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+น้ำ, สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+สารเร่ง พ.ด.1+น้ำ

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ เช่น กากปุ๋ยชีวภาพ,ไม่บอกส่วนผสม, ผสมดินอัดเม็ด

Read more

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ขุยมะพร้าว,ขี้เลื่อย, ละอองข้าว, เมล็ดปาล์ม

Read more