นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

           ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์

Read more

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

         เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ หลักสูตร ตามความต้องการของชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น.

Read more

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองด้านวิชาการ

          ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.45 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และคณะกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

Read more

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

Read more

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Read more

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

งานวันดินโลก

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการลดต้นการผลิตของเกษตรกร  โดยนำเสนอชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินที่มีปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงดินโดยวิธีต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป  

Read more

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.19 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี นายเข้มแข็ง

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Read more

ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานเปิดงาน “ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ บ้านคำไผ่ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more