สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการบริหารงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการบริหารงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

Read more

กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5)

กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5) ภายใต้ กิจกรรมกลุ่มความร่วมด้านดินระดับภูมิภาคอาเซียน (Asian Soil Partnership หรือ ASP) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานคณะกรรมการ กิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด ที่ต้องการสร้างความสอดคล้องกันของมาตรฐานการสำรวจดิน การวิเคราะห์ดิน และการประเมิน/การชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อนำไปสู่การจัดการดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

Read more

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินโดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ

Read more

การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ พระลาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference)

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference) ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองกรานาดา ราชอาณาจักรสเปน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง SMECTITE IN THAI SOILS โดย นางอรทัย ศุกรียพงศ์

Read more

การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน

การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน และการให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 300 คน ในงานมหกรรมตรวจวิเคราะห์ดินทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 54 ปี พัฒนาที่ดิน

ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบโล่รางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางอรทัย

Read more

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read more