กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5)

กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5) ภายใต้ กิจกรรมกลุ่มความร่วมด้านดินระดับภูมิภาคอาเซียน (Asian Soil Partnership หรือ ASP) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานคณะกรรมการ กิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด ที่ต้องการสร้างความสอดคล้องกันของมาตรฐานการสำรวจดิน การวิเคราะห์ดิน และการประเมิน/การชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อนำไปสู่การจัดการดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

Read more

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผัก และไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผัก และไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ โดย นายชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุขmนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Read more

สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น

สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น โดย นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Read more

การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน

การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

Read more

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ โดย นางจิราพร สวยสม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Read more

การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์

การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์ โดย นางสาวชนิดา เกิดชนะ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Read more

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินโดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ

Read more

การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ พระลาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference)

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference) ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองกรานาดา ราชอาณาจักรสเปน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง SMECTITE IN THAI SOILS โดย นางอรทัย ศุกรียพงศ์

Read more

การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน

การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน และการให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 300 คน ในงานมหกรรมตรวจวิเคราะห์ดินทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Read more