สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการบริหารงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการบริหารงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

Read more

การจัดการเพื่อลดปริมาณสารหนูในการผลิตข้าว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก มีเกษตรกรไทยปลูกข้าวประมาณ 37 ล้านครัวเรือน และมีการส่งออกข้าวกว่าแสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับสุขภาพ และอาหารที่ปลอดภัย กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมการข้าว และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะสมของสารหนูสูงในเมล็ดข้าว และหาวิธีลดการปนเปื้อนที่เหมาะสม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 โครงการย่อย คือ โครงการที่ 1 ปริมาณและรูปทางเคมีของสารหนูในดิน

Read more

อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อผลผลิตและคุณภาพของสับปะรดห้วยมุ่นภายใต้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับปะรดห้วยมุ่น เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และมีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสับปะรดห้วยมุ่น จึงมีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในตำบลห้วยมุ่นและตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาดและอำเภอใกล้เคียง แต่ปัจจุบันผลผลิตสับปะรดเริ่มลดลงเนื่องจากการขาดการบำรุงดินให้มีความเหมาะสม ในการศึกษานี้ได้นำถ่านชีวภาพมาใช้สำหรับปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมการปลูกสับปะรดห้วยมุ่นเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยทำการวางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) ทำการศึกษา 6 กรรมวิธีๆ

Read more

ผลของถ่านชาร์ต่อการชะล้างธาตุอาหารในดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีการชะล้างธาตุอาหารสูงมาก ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การจัดการดินโดยการปลูกพืชแซมยางพาราและการใส่ปุ๋ยในทางหนึ่งสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน โดยเฉพาะพืชแซมยางตระกูลถั่วซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนได้ แต่การปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชแซมและการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีโอกาสเกิดการสูญเสียจากการชะล้างถ่านชาร์เป็นวัสดุปรับปรุงดินซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียจากการชะล้างให้แก่ดินทรายได้ เพราะถ่านชาร์มีสมบัติที่เป็นรูพรุนตามธรรมชาติช่วยให้สามารถอุ้มน้ำและให้ธาตุต่างๆ เช่นฟอสเฟต ไนโตรเจน การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 วิธีการ 1) แปลงควบคุม ไม่มีการใส่ถ่านชาร์ พร้อมใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ 2)

Read more

การศึกษาอัตราการย่อยสลายสูงสุดกระบวนการเกิดไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชันของปอเทืองในชุดดินลำปาง

ชุดดินลำปางเป็นดินที่พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว หรือปลูกผักในช่วงก่อนหรือหลังปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ คือดินมักแน่นทึบใต้ชั้นไถพรวน มีอินทรียวัตถุต่ำ ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช โดยเฉพาะการขาดไนโตรเจนถือเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว การใช้ปอเทือง (Crotalaria juncea) เป็นปุ๋ยพืชสดเป็นวิธีการหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและไนโตรเจนในดิน ภายใต้แนวคิด การใช้ประโยชน์

Read more

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผักและไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

การศึกษาการสะสมปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักของพืชผักและไม้ผลระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยทำการเก็บตัวอย่างพืชผักและไม้ผล ได้แก่ ปวยเล้ง และ องุ่น

Read more

สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินทราย (ชุดดินปักธงชัย, Ptc) ที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกยางพารา ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ระหว่างปี 2555-2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ได้แก่ กรรมวิธีควบคุม (ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ; T0)

Read more

การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง และดินเค็มด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน

การพัฒนาชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (N) ในดิน เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดินโดยวิธีห้องปฏิบัติการ ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีของ Walkley and Black แล้วแปลงค่าเป็นปริมาณไนโตรเจน โดยคูณด้วยแฟกเตอร์ 0.05 เปรียบเทียบระหว่างวิธีห้องปฏิบัติการกับการใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (LDD Test Kit) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 3,

Read more

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน จากวิธีวิเคราะห์ดินด้วยวิธีการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และวิธีในห้องปฏิบัติการ และหาสมการที่มีความจำเพาะในปัจจัยของดินที่มีสมบัติแตกต่างกันโดยใช้ตัวอย่างดินจากงานวิจัยของแผนงานวิจัยการศึกษาการจัดการ ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดับรายแปลง จำนวนทั้งสิ้น 1,713 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเนื้อดินหยาบ 291 ตัวอย่าง เนื้อดินปานกลาง 824 ตัวอย่าง และเนื้อดินละเอียด 598

Read more

การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินที่พืชดูดใช้ คือ ช่วงระหว่างความชื้นที่ความจุสนามและความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร ดังนั้นในการปลูกพืชบนดินที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพ คือความชื้นที่พลังงานต่างๆ อนุภาคเนื้อดิน ความลึกของดิน จึงจำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ในห้องทดลองให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการคำนวณหาปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดิน ณ พื้นที่นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากดินมีสมบัติแตกต่างกันการจัดการในการให้น้ำจึงแตกต่างกันด้วย ถึงแม้จะมีหลักการเดียวกัน คือการให้น้ำพืชเท่ากับปริมาณที่พืชดูดใช้หรือสูญเสียไปจากการคายระเหย ไม่ต้องรอให้ถึงจุดเหี่ยวถาวร การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบปริมาณที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามชุดดินต่างๆ ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์

Read more