นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

           ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามงานตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์

Read more

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

         เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ หลักสูตร ตามความต้องการของชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น.

Read more

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองด้านวิชาการ

          ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.45 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และคณะกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

Read more

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

Read more

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Read more

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงพิบัติภัยดินถล่มที่มีต่อสมบัติทางกายภาพดินวัตถุต้นกําเนิดดิน และปริมาณฝน

นายประมวลพงษ์ สนิธุเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ สํานักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน บทคัดย่อ จากการศึกษาหน้าตัดดินบนพื้นที่สูง ที่บ้านน้ําต๊ะ ตําบลน้ํามูล อําเภอทาปลา และบ้านผามุบ ตําบลแม พูน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บ้านทาพล อําเภอเมือง และบ้านน้ําก่อใหญ ตําบลน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 5.45 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงาน”เดินวิ่งบนแผ่นดินของพ่อ: Run for Soils, Run

Read more